Защо да се присъедините

Това е призив от Европейската комисия да се предприемат конкретни действия, да се оценят резултатите и допълнително да се повиши осведомеността относно нуждата да се намалят жертвите от пътни произшествия.

Искрено признание се засвидетелства на всички организации, които са ангажирани с Европейската харта за пътна безопасност. Действията и инициативите в областта на пътната безопасност, изпълнявани от нашите членове, са достъпни за обществото чрез уебсайта на Хартата. Тази прозрачност дава възможност на други да научат за тях и да се вдъхновят за подобни или още по-новаторски дейности.

Подписвайки се за поемането на ангажимент, участниците могат да въздействат положително на една или повече от следните жизненоважни области на пътната безопасност, които формират гръбнака на комплексния подход към нея:

• безопасност на превозните средства:  нововъведения, устройства за безопасност, правила за регулиране на превозните средства;

• инфраструктурна безопасност: по-безопасна пътна инфраструктура, оценка на въздействието на пътната безопасност;

• поведение на потребителите: по-добро разбиране, усъвършенствани умения и засилено отношение.

Ангажираните членове не само допринасят за намаляване на броя на смъртните случаи и пострадалите всяка година – техните действия също така намаляват въздействието на пътните катастрофи върху околната среда, като ограничават големия финансов разход, заострят вниманието на обществеността и увеличават корпоративната отговорност на тези организации.

Последни промени: 24/04/2018 | Начало