Kdo se může přidat

Европейската харта за пътна безопасност призовава повече заинтересовани страни да се присъединят към съществуващата общност от членове. Всяка фирма, асоциация, орган на местното самоуправление, научно-изследователски институт, университет или училище от всяка държава – членка на ЕС, има право да кандидатства за подписване на ангажимент.

От многонационални корпорации до малки фирми, организации от всякакво естество и големина решават да подпишат Европейската харта за пътна безопасност. Със своите 2300  подписали членове, чийто брой постоянно расте, тя продължава да поощрява и поддържа забележителни и градивни ангажименти за намаляване на жертвите на пътя.

Последни промени: 23/03/2018 | Начало